Poradnia Rehabilitacyjna NFZ

Zasady i organizacja przyjęć do Poradni:

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w następnym dniu od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

poradnia-rehabilitacyjna-gami

W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. (Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej zachowuje ważność przez 12 miesięcy od momentu wystawienia i dotyczy jednostki chorobowej widocznej na skierowaniu. Po upływie tego czasu pacjent powinien dostarczyć nowe skierowanie jeśli chce kontynuować leczenie).

Pacjent zgłaszający się do Poradni powinien posiadać ponadto:

  • dowód tożsamości
  • dowód ubezpieczenia
  • pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza, że przyjmowani są tylko Pacjenci zarejestrowani na dany dzień.

Liczba przyjmowanych Pacjentów ograniczona jest wysokością kontraktu z NFZ.

Poradnia działa w ustalonym harmonogramie, który jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej: www.centrumgami.pl

Należy zgłaszać się na wizyty w wyznaczonym terminie i nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną. Zgłoszenia w innych godzinach nie przyspieszą przyjęcia, a powodują niepotrzebny tłok na korytarzu.

Spóźnienie się na wizytę oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się, ale o innej godzinie a nawet pod koniec dnia przyjęć.

W dniu wizyty wejście do gabinetu lekarza następuje zgodnie z kolejnością i po wywołaniu Pacjenta przez lekarza. Lekarz musi mieć czas na uzupełnienie dokumentacji medycznej.

Po zakończeniu wizyty, jeżeli wymaga tego dalszy proces leczenia należy ustalić termin wizyty w rejestracji.

Odwołanie lub nie stawienie się w wyznaczonym dniu na wizytę wymaga ponownej rejestracji i ustalenia nowego terminu.

Pacjenci zgłaszający się bez wcześniejszej rejestracji nie będą przyjmowani.

Każdorazowa wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia porady, a które uniemożliwiają  przyjęcie zgodnie z wyznaczonym  terminem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie  terminu wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany.

Pacjenci nie mogący stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący z porady zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym pracownika rejestracji.