Fizjoterapia Ambulatoryjna NFZ

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ
 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Rozpoznanie w języku polskim
 • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10.
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
 • Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
 • Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządach ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo – ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo – ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18 roku życia w formie ambulatoryjnej w zakładzie rehabilitacji może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia .

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniobiorca lub jego opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia podpisem.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje świadczeniobiorcę na zajęcia korekcyjno–kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Przebieg fizjoterapii ambulatoryjnej

W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w recepcji, gdzie zostaje zapoznany z regulaminem organizacyjnym Centrum Fizjoterapii GAMI, co potwierdza własnoręcznym podpisem na druku „Karta pacjenta”. Pacjent otrzymuje skierowanie z ustalonymi zabiegami, którą okazuję fizjoterapeucie przed każdym zabiegiem.

Fizjoterapeuta wykonujący ostatni zabieg w danym dniu uzyskuje od pacjenta podpis na Karcie zabiegów ambulatoryjnych, potwierdzający odbycie zabiegów oraz odbiera od niego druk skierowania.

Skierowanie od momentu zarejestrowania zostaje umieszczone w dokumentacji medycznej pacjenta.

Obowiązki pacjenta

 • Pacjent ma obowiązek codziennego zgłaszania się na zabiegi w ustalonych godzinach.
 • Pacjent nie może korzystać z aparatury, urządzeni medycznych i przyborów bez wiedzy personelu medycznego.
 • Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • Pacjent powinien odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu.
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania na terenie Centrum Fizjoterapii GAMI zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających.
 • Korzystanie przez Pacjentów oraz odwiedzających z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej oraz przeszkadzać przy prowadzeniu terapii.