Oddział Rehabilitacji Dziennej NFZ

Zasady przyjęć

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.

Pacjenci, zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania w następnym dniu od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Podstawą przyjęcia Pacjenta na rehabilitację w warunkach oddziału dziennego jest skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności lekarzy oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, onkologicznego, ginekologicznego, rehabilitacyjnego.

Oraz lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej,
 • lekarza POZ ; w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych, kwalifikacji dokonuje lekarz po badaniu Pacjenta, który powinien dostarczyć komplet aktualnych badań potwierdzających rozpoznanie.

poradnia-rehabilitacyjna-dzienna-gami

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Centrum Fizjoterapii Gami przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W jej skład wchodzą porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), średnio po 5 zabiegów dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego pobyt może zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą Dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON oraz numerem kodu resortowego i czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

Przebieg rehabilitacji w oddziale dziennym:

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie Pacjent powinien posiadać:

 • dowód osobisty,
 • aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie
 • wypisy ze szpitala (karty informacyjne), aktualne wyniki badań.

W wyznaczonym do przyjęcia dniu Pacjent zgłasza się do rejestracji, gdzie zostaje zapoznany Regulaminem Oddziału Centrum Fizjoterapii GAMI, co potwierdza własnoręcznym podpisem na druku „Karta pacjenta”.

Po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne rozpoczyna się rehabilitacja Pacjenta.

W pierwszym dniu pobytu Pacjent powinien posiadać wygodny strój sportowy np. dres, obuwie sportowe, indywidualny sprzęt ortopedyczny, o ile go posiada, ręcznik.

Pacjent otrzymuje skierowanie z ustalonymi zabiegami, które okazuje fizjoterapeucie przed każdym zabiegiem.

Fizjoterapeuta wykonujący ostatni zabieg w danym dniu uzyskuje od pacjenta podpis na skierowaniu, potwierdzający odbycie zabiegów oraz odbiera od niego druk skierowania.

Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów, która znajduje się w rejestracji.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 19:00.

W czasie pobytu na Oddziale do dyspozycji pacjentów jest pokój wypoczynkowy.

Wypis pacjenta następuje:

 • po zakończeniu procesu diagnostyczno – terapeutycznego, osiągnięciu optymalnego stanu funkcjonowania pacjenta, upłynięcia czasu leczenia finansowanego przez NFZ;
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 • gdy pacjent przebywający w oddziale w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, w tym nie przestrzeganie obowiązku codziennego zgłaszania się na zabiegi w ustalonych godzinach.

Obowiązki pacjenta

 • Pacjent ma obowiązek codziennego zgłaszania się na zabiegi w ustalonych godzinach.
 • Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego.
 • Pacjent, w przypadku zbiegu terminu wizyty z pobytem w Centrum Fizjoterapii GAMI jest zobowiązany dokonać zmiany terminu w tamtejszej placówce ochrony zdrowia.
 • Pacjent nie może korzystać z aparatury, urządzeni medycznych i przyborów bez wiedzy personelu medycznego.
 • Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
 • Pacjent powinien odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu.
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania na terenie Centrum Fizjoterapii GAMI zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji prawem przewidzianych oraz dyscyplinarnego wypisania chorego z Oddziału.
 • Korzystanie przez Pacjentów oraz odwiedzających z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej oraz przeszkadzać przy prowadzeniu terapii.
 • Korzystanie przez Pacjentów z własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie może narażać Centrum Fizjoterapii GAMI na dodatkowe koszty.

Uwagi ogólne

Do podstawowych zadań Oddziału dziennego należy udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach pobytu dziennego, w skład, których wchodzą, co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia i zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Praca zespołu terapeutycznego – lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów – zmierza do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe.

Informacji o stanie zdrowia udzielają pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego, wyłącznie lekarze prowadzący rehabilitację.